SERVICES

Plus Building รับตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร

SERVICES

คำถามที่เจ้าของอาคารมักสงสัยว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากการตรวจสอบสภาพอาคารกฎหมายบังคับเกินความจำเป็นหรือไม่คงต้องพิจารณาถึงที่มาของการออกกฎหมายแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายก่อนเนื่องจากอาคารจะมีโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ฯลฯ ซึ่ง ระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้อง ทำการตรวจสอบสภาพอาคารและบำรุงรักษา แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารควรจะดำเนินการอยู่แล้ว

อาคารที่ต้องตรวจสอบ

ตรวจสอบอาคารสูง

อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ ชั้นสูงสุด

01
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่น 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

02
ตรวจสอบอาคารชุมชนคน

อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

03
ตรวจสอบโรงมหรสพ

อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

04
ตรวจสอบอาคารโรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

05
ตรวจสอบอาคารชุด

อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

06
ตรวจสอบอาคารโรงงาน

อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

07
ตรวจสอบป้าย

สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

08
สถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

09

รายละเอียดและขอบเขต

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับหลายคนยังเข้าใจว่าการตรวจสอบอาคารคือการจับผิดการก่อสร้างอาคาร ซึ่งแท้จริงแล้วกฎหมายมุ่งเน้นที่การจัดให้มีการสํารวจตรวจตราเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่อาคารสาธารณะเป็นหลัก การก่อสร้างอาคารที่ผิดแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคาร แต่มีความปลอดภัยผู้ตรวจสอบอาคารก็ไม่มีหน้าที่จะต้องรายงานในการตรวจสอบอาคาร เว้นเสียแต่ว่าการดัดแปลงต่อเติมอาคารนั้นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอาคาร ทั้งนี้ในการตรวจสอบอาคารกฎหมายได้กําหนดให้ครอบคลุมถึงส่วนสําคัญต่างๆ

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ

01

ตรวจสอบตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร หรือ ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารนั้นๆ

02

ตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

01.  แคลมป์มิเตอร์ วัดความต้านทานดิน

KYORITSU รุ่น 4200

02.  เครื่องวัดค่าแสง

CEM รุ่น DT ? 8809A

03.  เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด

DIGICON รุ่น DP-88R

04.  เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์

BOSCH รุ่น DLE40

05.  อุปกรณ์ส่องสว่าง

ไฟฉาย

06.  อุปกรณ์วัดระยะ

ตลับเมตร

ระบบต่างๆ ที่ต้องตรวจสอบ

01
ระบบอำนวยความสะดวก
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบบันไดเลื่อน
 • ระบบลิฟท์
02
ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบจัดการขยะมูลฝอย
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบประปา
03
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบกระจายน้ำ สูบน้ำ หัวฉีดดับเพลิง
 • ระบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • เครื่องหมายและป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน
 • บันไดและทางหนีไฟ
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง