วัตถุประสงค์การตรวจสอบอาคาร

คำถามที่เจ้าของอาคารมักสงสัยว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากการตรวจสอบสภาพอาคารกฎหมายบังคับเกินความจำเป็นหรือไม่คงต้องพิจารณาถึงที่มาของการออกกฎหมายแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายก่อนเนื่องจากอาคารจะมีโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ฯลฯ ซึ่ง ระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้อง ทำการตรวจสอบสภาพอาคารและบำรุงรักษา แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารควรจะดำเนินการอยู่แล้ว

รายละเอียดและขอบเขต

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับหลายคนยังเข้าใจว่าการตรวจสอบอาคารคือการจับผิดการก่อสร้างอาคาร ซึ่งแท้จริงแล้วกฎหมายมุ่งเน้นที่การจัดให้มีการสํารวจตรวจตราเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่อาคารสาธารณะเป็นหลัก การก่อสร้างอาคารที่ผิดแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคาร แต่มีความปลอดภัยผู้ตรวจสอบอาคารก็ไม่มีหน้าที่จะต้องรายงานในการตรวจสอบอาคาร เว้นเสียแต่ว่าการดัดแปลงต่อเติมอาคารนั้นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอาคาร ทั้งนี้ในการตรวจสอบอาคารกฎหมายได้กําหนดให้ครอบคลุมถึงส่วนสําคัญต่างๆ

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร หรือ ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารนั้นๆ
2. ตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

แคลมป์มิเตอร์ วัดความต้านทานดิน

 • KYORITSU รุ่น 4200

เครื่องวัดค่าแสง

 • CEM รุ่น DT ? 8809A

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด

 • DIGICON รุ่น DP-88R

เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์

 • BOSCH รุ่น DLE40

อุปกรณ์ส่องสว่าง

 • ไฟฉาย

อุปกรณ์วัดระยะ

 • ตลับเมตร

ระบบต่างๆ ที่ต้องตรวจสอบ

ระบบอำนวยความสะดวก

 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบบันไดเลื่อน
 • ระบบลิฟท์

ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบจัดการขยะมูลฝอย
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบประปา

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบกระจายน้ำ สูบน้ำ หัวฉีดดับเพลิง
 • ระบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • เครื่องหมายและป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน
 • บันไดและทางหนีไฟ
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้