การขึ้นทะเบียนบริษัท

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น. 0047/2550

หนังสือรับรองจากสภาวิศวกร

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ