About Us

ความปลอดภัยของอาคาร คือ งานของเรา

บริษัทรับดำเนินการให้คำปรึกษาเสนอแนะ และตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร โดยทีมงานที่ผ่านประสบการ์ณมากกว่า 10 ปี และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น เราสามารถทำให้ท่านมั่นใจในการทำงานของเรา

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น. 0047/2550

Our Services

หนังสือขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร

หนังสือรับรองจากสภาวิศวกร

785Happy Clients
987Project Completed
350Cups of Coffee
166Award Winning

SERVICES

ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคารของท่าน เพียงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
01
ตรวจสอบอาคารสูง
02
ตรวจสอบอาคาร ใหญ่พิเศษ
03
ตรวจสอบอาคารชุมชนคน
04
ตรวจอาคารโรงมหรสพ
05
ตรวจสอบอาคาร โรงแรม
06
ตรวจสอบอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
07
ตรวจสอบอาคารโรงงาน
08
ตรวจสอบอาคารสถานบริการ
09
ตรวจสอบป้าย
ทำไมต้องตรวจสอบอาคารกับ PLUSBUILDING
มีมาตรฐานในการตรวจสอบ
ทีมงานมีคุณภาพ
มั่นใจในการติดตามใบ ร.1

ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร เพียงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร กับ Plusbuilding

Check our Skills

80%
Jquery- 4 years Experience
90%
Wordpress - 6 years Experience
95%
HTML5- 5 years Experience
90%
Photography- 6 years Experience

Recent Blog

We create stunning things on web and graphics. We produce web designs, brand & identity, graphic design and interactive UX / UI.

How To Find Us

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

95/18 หมู่ 9 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 ถ.ประชาชื่น
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Email

pbi.inspector@gmail.com

Phone

(662) 951-9757  | (662) 589-6023

FAX

(662) 589-2885